Polska prawnik, notariusz, działaczka społeczna, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji, posłanka na Sejm IX kadencji.

Aktualności

Akcja pomocowa dla rodziny z Afganistanu

27.06.2022 r.

Dwa lata pracy w Sejmie RP

12.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

dziś, 12 listopada 2021 roku, mija drugi rok od dnia, kiedy zostałam zaprzysiężona na posłankę Rzeczypospolitej Polskiej. To był niezwykle intensywny rok, w którym starałam się podejmować nowe inicjatywy i kontynuować już rozpoczęte. Nie zrezygnowałam z pracy zawodowej, co podkreślałam także w trakcie trwania kampanii wyborczej. Godzę zatem pracę notariusza we własnej kancelarii z obowiązkami poselskimi.

 

Podczas dwóch lat mojej pracy posłanki złożyłam 370 interpelacji, z czego w ostatnich dwunastu miesiącach ponad 260. W związku z obecnym kryzysem w sektorze ochrony zdrowia najczęściej w drugim roku pracy pisałam do Ministerstwa Zdrowia –       134 interpelacje. Niestety to jeden z tych resortów, który nie reaguje w ustawowym terminie i zdarza się, że niektóre odpowiedzi  spływają nawet po 5 miesiącach (Interpelacje nr: 12461, 17601, 18045, 23092, 23269, 12858, 12857, 12955, 13379, 13386). Dzięki bliskiemu kontaktowi z organizacjami pozarządowymi wielokrotnie podejmowałam temat terapii onkologicznych. Interpelacja nr 24168 w sprawie refundowania różnych sposobów podania leków w terapii onkologicznej przyczyniła się do zwiększenia dostępności wyboru terapii, tym samym zwiększył się komfort chorych w trakcie długotrwałego leczenia. Zaalarmowana przez pacjentki wystosowałam zapytanie do resortu zdrowia w sprawie wycofania refundacji z drugiej linii leczenia dla pacjentek z rozsianym rakiem piersi HER2-dodatnim (nr 24184). Ministerstwo zdrowia przywróciło lek Kadcyla do koszyka refundowanych terapii. Poza tym uzyskałam informację, że z powodu zaistniałej sytuacji nie ucierpiała żadna pacjentka.

Od początku mojej pracy posłanki temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży był dla mnie priorytetowy. W pierwszym roku pracy zainicjowałam projekt „WSPÓLNIE”, którego zadaniem było przybliżenie wiedzy z zakresu psychologii rodzicom, nauczycielom i opiekunom. W okresie pandemii spotkania w większym gronie niestety zostały przystopowane. W drugim roku skupiłam się na pracy w Parlamentarnym Zespole ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, którego przewodniczącą jest posłanka Marta Golbik. W temacie opieki psychiatrycznej i psychologicznej wystosowałam kilka interpelacji. Na Interpelację nr 24533 w sprawie niewystarczającego finansowania świadczeń w zakresie lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży otrzymałam zapewnienie, iż Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotuje nową wycenę w zakresie finansowania zadań przez świadczeniodawców II i III poziomu referencji. Ma także wymiernie wzrosnąć liczba zespołów oferujących wsparcie środowiskowe w ramach I poziomu referencyjnego – w ciągu najbliższych lat  nawet do 400 zespołów. Wskaźniki te nie są ostateczne, ponieważ mają podlegać stałemu monitoringowi w zakresie potrzeb i dostępności kadrowej.

 

Złożyłam także Interpelację nr 12194 w sprawie obowiązkowego zatrudnienia psychologa w każdej placówce szkolnej, gdyż obecny stan psychiczny uczniów jest dramatyczny. Coraz więcej młodych osób cierpi na różne dolegliwości natury psychicznej, coraz trudniej im otrzymać skuteczne wsparcie jak najbliżej ich miejsca funkcjonowania. Niestety Ministerstwo Edukacji i Nauki skupia się na programie nauczania, na pracy nauczycieli, na zwiększeniu władzy kuratoriów a zapomina o potrzebach ucznia.

 

W lutym 2021 roku interpelowałam w sprawie pozwu rządu Czech przeciwko Polsce w związku z zanieczyszczeniem środowiska przez kopalnię Turów (nr 20494). Niestety do tej pory żadnych konstruktywnych działań nikt w rządzie polskim nie podjął.

 

W marcu br. byłam inicjatorką i gospodarzem posiedzenia Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego w sprawie poznańskiego węzła kolejowego. Zaprosiłam na to spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, PKP PLK, miasta Poznań a także specjalistów w zakresie nowoczesnego transportu szynowego: p. Piotra Malepszaka i p. dr Michała Beima. Poznański dworzec pod względem przepustowości jest największym portem w Polsce, jednak jego infrastruktura jest skrajnie niefunkcjonalna, a brak konstruktywnych decyzji w sprawie modernizacji sprawia, że będę nadal aktywnie działała w tym temacie. Do Ministerstwa Infrastruktury wysłałam także Interpelację w sprawie środków z programu „Kolej Plus”Interpelację w sprawie modernizacji Dworca Głównego, do których zaprosiłam wszystkich posłów z regionu.

 

W tym roku zgłosiłam projekt zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zmiana ma dotyczyć możliwości uzyskania przez osoby małoletnie, które ukończyły 15 lat świadczeń zdrowotnych z zakresu dermatologii, ginekologii lub urologii wyłącznie po wyrażeniu przez nie zgody. Zgoda pacjenta w tychże przypadkach powinna być wystarczająca, bez konieczności uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Obecnie projekt został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Zdrowia.

 

Niezwykle ważną dla mnie kwestią jest projekt zachowania płodności u kobiet leczonych onkologicznie. Z tym istotnym społecznie planem zwróciła się do mnie dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, pracująca wówczas w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Projekt zakłada refundację zamrożenia komórek jajowych przed rozpoczęciem chemio- i/lub radioterapii. Daje to kobietom możliwość, aby po uzyskaniu remisji móc skutecznie starać się o potomstwo. Wiemy, że diagnoza onkologiczna dotyka coraz młodsze osoby, a leczenie jest bardzo wyniszczające i stąd moje wsparcie oraz starania o dofinansowanie tego projektu. Obecnie projekt do 2023 roku będzie finansowany przez Urząd Miasta Poznania i wiem, że pierwsze pacjentki już skorzystały z takiej możliwości.

 

Na prośbę mieszkańców Poznania zwróciłam się do dyrekcji Żabka Polska Sp. z o.o. z wnioskiem o zadbanie, by każdy osiedlowy sklep posiadał kosz na śmieci przed wejściem. Pod koniec października otrzymałam odpowiedź, że takie działania, które zmierzają do ujednolicenia przepisów, by każdy franczyzobiorca był zobligowany do zadbania o przestrzeń przed sklepem i udostępnił kosz na śmieci, zostały podjęte.

 

Po złagodzeniu restrykcji epidemiologicznych zainicjowałam akcję „Posłanka na fyrtlu”, czyli dyżury poselskie w terenie, co ma  ułatwić kontakt z obywatelami i zmniejszyć dystans pomiędzy wyborcami a politykami. W ramach tej inicjatywy spotkałam się z mieszkańcami Poznania. Dzięki rozmowom i wymianie zdań dowiedziałam się o najbardziej nurtujących problemach w konkretnych dzielnicach Poznania i jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, spotkania będą kontynuowane.

 

Na prośbę spółki Aquanet, która zgłosiła swoje obawy w sprawie ryzyka zniszczenia złóż wody pitnej przez podwykonawcę PGNiG S.A. poszukującego ropy i gazu ziemnego, złożyłam Interpelację nr 25060 w sprawie prac poszukiwawczo-wydobywczych złóż ropy i gazu ziemnego. Otrzymana odpowiedź od Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i jednocześnie Głównego Geologa Kraju, pana Piotra Dziadzio, pozwala mi wierzyć, że na działania spółki Geofizyka Toruń będzie nałożona kontrola. Nie ma mojej zgody na działania zagrażające środowisku, nawet tak dużych przedsiębiorstw jak spółki skarbu państwa.

 

We wrześniu br. na prośbę Rady Osiedla Świętego Łazarza wystąpiłam do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, by przychylił się do działań zmierzających do umieszczenia na ul. Hetmańskiej fotoradaru. W tym temacie wraz z posłem Adamem Szłapką wysłałam także Interpelację nr 27196 w sprawie problemu nadmiernej prędkości na ul. Hetmańskiej w Poznaniu do Ministerstwa Infrastruktury. Na skutek podjętych działań w tej sprawie radar będzie usytuowany przy tejże ruchliwej ulicy.

 

Obecnie jestem członkinią Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, a także Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego. Zaledwie przez dwa miesiące wchodziłam w skład Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zrezygnowałam z prac w tej Komisji, gdyż sposób procedowania w niej w żaden sposób nie służył ani sprawiedliwości, ani prawom człowieka.

 

Uczestniczę w działaniach 12 grup parlamentarnych, między innymi w Parlamentarnym Zespole ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, Wielkopolskim Zespole Parlamentarnym, Parlamentarnym Zespole Praw Kobiet i  Parlamentarnym Zespole Świeckie Państwo. W tym roku niezwykle istotne stały się prace w Parlamentarnym Zespole „Wprowadzenia Edukacji Prawnej w Szkołach”. Dostrzegam także potrzebę szybkiego i systemowego działania w zakresie poprawy stanu polskiej diabetologii, stąd moje zgłoszenie się do Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy.

 

Nieustannie staram się łączyć pracę zawodową ze sprawowaniem mandatu posła i działaniami charytatywnymi. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ławica”, który współtworzę od pięciu lat właśnie rozpoczął przygotowania do 30 Finału. Wszyscy wiemy, że 29 Finał odbywał się w reżimie sanitarnym, lecz mimo tych utrudnień i tak zdołaliśmy przeprowadzić w Poznaniu wiele działań i pozyskaliśmy ponad 150 tys. PLN. Najbliższy Finał planujemy przeprowadzić z jeszcze większym rozmachem i skutecznie wspierać dzieci w odzyskaniu lub poprawie wzroku.

 

Ważną dla mnie inicjatywą jest także Dom Autysty, który dzięki niezwykłym staraniom rodziców dzieci cierpiących na autyzm mógł w końcu powstać i z powodzeniem funkcjonuje. Podczas mojej wizyty odbyłam ważne rozmowy z opiekunami i zarządzającymi Domem Autysty. Dzięki temu spotkaniu pozyskałam informacje o braku superwizji w pobliskiej szkole specjalnej. Niezmiernie mnie cieszy, że dzięki moim działaniom od września br. przywrócono w tej placówce superwizję, która wymiernie wspiera nauczycieli i wpływa na polepszenie opieki psychologicznej.

 

Wspieram także inicjatywę Zupa na Głównym, która stara się zapewnić ludziom bezdomnym znacznie więcej niż ciepły posiłek – godność i troskę. W czerwcu kwestowałam w akcji „Żądamy chleba”, by zapewnić fundusze na zimową zupę.

 

W czerwcu br. spotkałam się z pacjentkami po terapii onkologicznej, które chciały stworzyć własną organizację odpowiadającą potrzebom współczesnych kobiet. Dzięki ich niesamowitej mocy sprawczej w Poznaniu powstało stowarzyszenie „RakujeMy jak chceMy”, którego głównym zadaniem ma być docieranie z nowoczesną wiedzą i wsparciem do kobiet z diagnozą nowotworu piersi.

 

Oprócz inicjatyw związanych z ochroną zdrowia oraz pomocą najbardziej potrzebującym, bardzo ważnym aspektem determinującym moją pracę posłanki jest ochrona demokracji oraz wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego. W maju br. przedstawiciele świata nauki opublikowali na łamach Gazety Wyborczej Apel Humanistów skierowany do opozycji i nawołujący do podjęcia wspólnych działań. W odpowiedzi na te słowa zaproponowałam spotkanie sygnatariuszom apelu. Dostrzegłam potrzebę stworzenia płaszczyzny do rozmów. Skutkiem wielu spotkań i kilku tygodni aktywnych przygotowań była debata „Humanistyka dla Demokracji”, która odbyła się 11 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich z udziałem samorządowców, polityków, naukowców oraz młodych działaczy. Mam nadzieję, że ta idea lepszej komunikacji między naukowcami i politykami będzie kontynuowana przez młodych opozycjonistów.

 

W zeszłym roku na stoku Cytadeli poddano konserwacji kilkanaście grobów, w tym nagrobki przedwojennego prezydenta Poznania Erwina Więckowskiego, rektora Uniwersytetu Poznańskiego Jana Gabriela Grochmalickiego, czy kunsztowną stelę z reliefem na grobie zmarłego w 1937 r., niespełna dwuletniego chłopca, Tadzinka Nitschego, wykonaną przez wybitnego rzeźbiarza Wawrzyńca Kaima. To pierwsze od kilkudziesięciu lat tak duże prace konserwatorskie na należącym do Miasta Poznania dziewiętnastowiecznym cmentarzu św. Wojciecha na Cytadeli. Prace zlecił i sfinansował Zarząd Zieleni Miejskiej pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Cmentarz wymaga jeszcze wielu nakładów finansowych i dalszych prac konserwatorskich. Zabiegam także o fachowy projekt rekonstrukcji zieleni cmentarnej, w tym cennego drzewostanu. Miejski Konserwator Zabytków wydał zarządcy cmentarza zalecenia konserwacji w kolejnych latach ponad 60 zabytkowych mogił. Zastanawiam się też nad sposobami wspólnego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na ratowanie tego ważnego dla historii Poznania zabytkowego miejsca. Cieszę się, że od 2019 r. wraz z grupą kilkudziesięciu poznaniaków mam również okazję społecznie opiekować się kilkoma zapomnianymi mogiłami.

 

Dotychczas przeprowadziłam ponad 70 interwencji, podejmowanych na wniosek instytucji, ale także poszczególnych obywateli. Z taką prośbą na początku roku zwróciła się do mnie mieszkanka Poznania, której w wyniku pomyłkowej akcji policji wyważono i zniszczono drzwi do mieszkania. Niestety miała trudność w uzyskaniu odszkodowania stosownego do poniesionych strat. Dzięki mojej interwencji Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu skorygowała swoje wyliczenia i pokryła koszty wymiany i zakupu nowych drzwi. Wielokrotnie interweniowałam w sprawach mieszkaniowych. Dzięki tym działaniom niektóre osoby mają na chwilę obecną stabilną sytuację. Interweniowałam także w sprawie przedłużających się formalności w Wydziale Spraw Cudzoziemców w UW. Odbyłam wiele rozmów z osobami, które w najróżniejszy sposób czują się pokrzywdzone przez urzędy, instytucje lub pracodawców. Większość tego typu działań dotyczy Wielkopolski, ale interweniowałam także w sprawie planowanej eksploatacji złoża wapienia w pobliżu rezerwatu „Krzemionka”, który w 2019 roku Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisał na listę jako region unikatowy w skali całego świata. Planowana eksploatacja wapienia w bezpośrednim sąsiedztwie jest dużym zagrożeniem dla tego chronionego terenu. W tej sprawie interpelowałam do ówczesnego Ministra Klimatu i Środowiska.

 

Od dwóch lat Poznań ma oddział Centrum Praw Kobiet, który regularnie odwiedzam i staram się uczestniczyć w jego inicjatywach. W tym roku dwukrotnie spotkałam się także z przedstawicielami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, których zapewniłam, że rozumiem ich inicjatywę i z przyjemnością włączę się w konkretne działania. Ważne spotkanie odbyłam z prezesem Fundacji na Rzecz Praw Ucznia, która także stara się o zapewnienia psychologa w każdej szkole.

 

W sierpniu br. zaprosiłam do Sejmu RP dzieci i młodzież z Gminy Komorniki, bo bardzo ważna jest dla mnie edukacja i poszerzanie horyzontów. Młodzi ludzie mogli zobaczyć makietę wszystkich zabudowań a na sali plenarnej popisali się dużą wiedzą na temat funkcjonowania instytucji państwowych. O ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli będę starała się każdego roku taki wyjazd zrealizować dla dzieci i młodzież z naszego powiatu.

 

Drugi rok pracy poselskiej to przede wszystkim czas wzmożonego zainteresowania problemami społecznymi, który przypadł w okresie niezwykle trudnym, gdy skrajnie spolaryzowane społeczeństwo boryka się z najwyższą od lat inflacją, podwyżkami cen mediów, kolejnymi falami pandemii i lęku o zdrowie swoje i najbliższych. To czas, kiedy kobiety znów muszą walczyć o podstawowe prawo do stanowienia o swoim ciele.

 

Jestem przekonana, że ten niezwykle intensywny okres, choć trudny i czasami frustrujący, będzie też ważną podwaliną do mojej dalszej pracy posłanki na Sejm RP.

 

Z wyrazami szacunku,

Joanna Jaśkowiak

Posłanka na Sejm RP

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
BIURO POSELSKIE

ul. Franciszka Ratajczaka 44

61-728 Poznań

BIURO CZYNNE

Wtorki, środy, piątki – 9:00 – 14:00

Dyżur poselski odbywa się w każdy poniedziałek od 16:00 – 18:00
PLIKI DO POBRANIA

FORMULARZ KONTAKTOWY